• 12

 geriileri

 
Toprak Ve Çamur Analizleri
 
 • Ph
 • İletkenlik
 • Co (Kobalt)
 • Mn (Mangan)
 • Ag (Gümüş)
 • Ca (Kalsiyım)
 • Fe (Demir)
 • K   (Potasyum)
 • Mg (Magnezyum)
 • Na (Sodyum)
 • As (Arsenik)
 • Ba (Baryum)
 • Cd (Kadmiyum)
 • Cr toplam (Toplam Krom)
 • Cu (Bakır)
 • Hg (Civa)
 • Mo (Molibden)
 • Ni (Nikel)
 • Pb(Kurşun)
 • AOX (Adsorblanabilen organik halojenler)
 • LAS (Lineer alkilbenzin sülfonat)
 • DEHP (Diftalat(2-ethylhexyl))
 • NPE (Nonil fenol ile 1 ve 2 etoksi grubu olan nonil fenol etoksilatların toplamını içerir)
 • PAH (Polisiklik aromatik hidrokarbon veya poliaromatik hidrokarbonların toplamı )
 • VOC
 • PCB (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 sayılı poliklorlu bifenil bileşiklerinin toplamı)
 • Sb (Antimon)
 • Se(Selenyum)
 • Zn (Çinko)
 • Klorür Tayini
 • Florür Tayini
 • Fosfor Tayini
 • Azot Tayini
 • Siyanür Tayini
 • Sülfat Tayini
 • TDS ( Toplam çözünen katı)
 • Fenol İndeksi
 • TOK(Toplam organik karbon)
 • DOC (Çözünmüş organik karbon)
 • BTEX(benzen, toluen, etilbenzen ve ksilen)
 • PCBler
 • Mineral yağ
 • Organik Madde
 • LOI ( Kızdırma Kaybı)
 • PCDD/F Poliklorlu dibenzodioksin/dibenzofuranlar
 • E-Coli Sayımı